Actievoorwaarden 'Winactie sportoutfit'

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze Actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Winactie sportoutfit(hierna: de “Actie”) die FrieslandCampina B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort in geschreven in de Kamer van Koophandel (hierna:"FrieslandCampina") organiseert van 11 mei 2017 tot en met 25 mei 2017 23:59 uur (hierna: de “Actieperiode”). 
 2. Deelnemers aan de Actie verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan met de Actievoorwaarden.
 3. FrieslandCampina behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de actieproducten/ prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 4. Vragen en/of klachten met betrekking tot deze Actie, kunt u telefonisch richten aan de consumentenservice van FrieslandCampina (0800 – 0765) of in een privebericht naar de Optimel Facebookpagina. 

Artikel 2 Speelwijze

De Actie werkt als volgt:
 • Koop een Optimel-product
 • Vul de Optimel-code in en maak kans op een sportoutfit
 • Als je hebt gewonnen nemen we contact met je op via mail
 • Er zal maximaal 1 winnaar worden gekozen, waarbij deze prijswinnaar een sportoutfit wint
 • De winnaar kan zelf kiezen welke maat sportshirt, hardloopschoenen & broek hij of zij wil ontvangen 
 • De gewonnen sportoutfit wordt thuis bij de winnaar bezorgd

Artikel 3 Prijzen/actieproducten

 1. Het prijzenpakket bestaat uit een sportoutfit (hardloopschoenen, sportshirt, sportbroek &hardloopjack) t.w.v. €325
 2. Onder alle binnen de Actieperiode ingevoerde Optimel codes wordt de winnaar geselecteerd.
 3. FrieslandCampina zal de prijswinnaar aanwijzen op basis van een loting. 
 4. FrieslandCampina zal de prijswinnaar in de week van 11 mei tot en met 25 mei per mail op de hoogte stellen. 
 5. Alle prijzen zijn persoonsgebonden. FrieslandCampina zal geen verzoeken van prijswinnaars honoreren om hun prijzen en/of actieproducten te ruilen, over te dragen aan derden, of in te wisselen voor geld of voor andere prijzen/artikelen met een gelijke/vergelijkbare waarde. Bij weigering van een prijs door een deelnemer, of in geval van een andere reden van niet uitreiking van een prijs die is toe te rekenen aan de prijswinnaar vervalt deze aan FrieslandCampina.
 6. FrieslandCampina zal niet corresponderen over de prijzen, de uitkering daarvan, en de uitslag van de Actie.

Artikel 4 Deelname

 1. Deelname aan deze Actie staat open voor een ieder die gedurende het spel in Nederland woont. 
 2. Deelnemers jonger dan 16 jaar verklaren door hun deelname schriftelijke toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor hun deelname aan de Actie. Deelnemers zullen deze toestemming op het eerste verzoek van FrieslandCampina schriftelijk tonen.
 3. Er zijn geen communicatiekosten verbonden aan deze Actie.
 4. Winnaars zullen hun medewerking verlenen aan redelijke verzoeken van FrieslandCampina tot deelname aan promotionele activiteiten met betrekking tot de Actie, waaronder begrepen publicitaire activiteiten met betrekking tot de prijsuitreiking, via alle media zoals de radio, televisie en internet. 
 5. FrieslandCampina mag elke deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij FrieslandCampina het vermoeden bestaat), of onvolledige, onjuiste, of misleidende gegevens verstrekt, of informatie inzendt die in strijd is met de wet, of anderszins onrechtmatig handelt jegens FrieslandCampina of derden.Artikel 5 Gebruikt gegevens

 1. Deelnemers dienen als voorwaarde voor hun deelname juiste en volledige NAW gegevens te verstrekken. Incorrecte of onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen. 
 2. FrieslandCampina zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze Actie vertrouwelijk en conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen.
 3. Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer FrieslandCampina toestemming zijn persoonsgegevens te gebruiken voor communicatie in het kader van de Actie, zoals (maar niet beperkt tot) het informeren van prijswinnaars.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

 1. FrieslandCampina, de door haar ingeschakelde hulppersonen, en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie en/of de door FrieslandCampina ter beschikking gestelde actieproducten/prijzen.
 2. Ondanks de grootst mogelijke zorg die FrieslandCampina aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in door FrieslandCampina openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen FrieslandCampina niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor FrieslandCampina in het leven roepen.

Artikel 7 Slotbepalingen

Optimel is een geregistreerd merk van FrieslandCampina. De deelnemer zal deze Actievoorwaarden of delen daarvan niet verveelvoudigen dan wel publiceren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van FrieslandCampina.Artikel 8 Diversen

 1. Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. 
 2. FrieslandCampina zal met betrekking tot onderhavige Actie in overeenstemming handelen met de “Gedragscode promotionele kansspelen”, die in werking is getreden op 1 januari 2006.
 3. FrieslandCampina zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting afdragen.
Artikel 9 Datum
Versie 1, 10 mei 2017