product image
product image
 • Kenmerken:

  • Op dit product zijn de wettelijke garantievoorwaarden van toepassing.
  • Let op: voor dit product geldt geen recht van retour. Mocht het product beschadigd zijn bij aflevering dan kun je contact opnemen met de Eurosparen Klantenservice.
  • Ernstig beschadigde producten hoeven niet geretourneerd te worden.
  • Dit product kan niet op de Waddeneilanden en Marken worden bezorgd. Je kunt bij je bestelling wel een alternatief afleveradres aangeven.
  • Mengsel van luchtzuiverende planten – 5 verschillende planten in een set.
  • Deze kamerplanten zorgen niet alleen voor een aangename atmosfeer en zorgen voor zuurstof, ze hebben ook een luchtzuiverende werking.
  • Deze natuurlijke luchtverfrissers zijn geschikt voor iedere ruimte en absorberen schadelijke stoffen uit de lucht via hun bladeren. Vervolgens worden deze stoffen opgeslagen en afgebroken in de plant of wortel.
  • Luchtzuiverende kamerplanten zetten overdag CO2 om in zuurstof en brengen waterdamp in de lucht, wat de luchtvochtigheid verbetert.
  • Ze helpen de akoestiek en de atmosfeer te verbeteren.
  • Hoogte bij levering: 25-45 cm (gemeten met de pot).
  • Planten worden geleverd in normale plastic potten, zonder decoratieve potten.
  • Alle planten kunnen tot volwassenheid 120 cm bereiken.

  Artikelcode: 8717032005447
 • Algemene Voorwaarden GiftNation B.V.

  Inhoudsopgave:

  Artikel 1 – Definities
  Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
  Artikel 3 – Toepasselijkheid
  Artikel 4 – Het aanbod
  Artikel 5 – De overeenkomst
  Artikel 6 – Herroepingsrecht
  Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
  Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
  Artikel 9 – De prijs
  Artikel 10 – Conformiteit en garantie
  Artikel 11 – Levering en uitvoering
  Artikel 12 – Uitsluiting van aansprakelijkheid
  Artikel 13 – Duurtransacties
  Artikel 14 – Betaling
  Artikel 15 – Klachtenregeling
  Artikel 16 – Geschillen
  Artikel 17 – Branchegarantie
  Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

  ARTIKEL 1 - Definities
  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  Bedenktijd:
  De termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

  Klant:
  De natuurlijke- en/of rechtspersoon die bij Ondernemer overgaat tot aanschaf van een product of dienst;

  Duurtransactie:
  Een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

  Duurzame gegevensdrager:
  Elk middel dat de klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

  Herroepingsrecht:
  De mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

  Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt;

  Overeenkomst op afstand:
  Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

  Techniek voor communicatie op afstand:
  Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

  ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer
  Naam ondernemer: GiftNation B.V.

  Vestigings- & bezoekadres:
  Delta 48, 6825 MS Arnhem
  Telefoonnummer: 026-3684200
  Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur
  E-mailadres: info@giftnation.nl

  KvK-nummer: 09187010
  Btw-identificatienummer: NL819915610B01

  ARTIKEL 3 - Toepasselijkheid
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en klant.
  2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
  3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
  4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

  ARTIKEL 4 - Het aanbod
  1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft en/of onder andere voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
  3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: 
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de klant te raadplegen is;
  • de manier waarop de klant, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de klant deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie. 

  ARTIKEL 5 - De overeenkomst 
  1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
  3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 
  a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de klant met klachten terecht kan; 
  b. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; 
  c. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de klant heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst; 
  d. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. 
  e. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. 

  ARTIKEL 6 - Herroepingsrecht 
  Bij levering van producten:
  1. Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
  2. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  3. Uitgesloten van herroepingsrecht zijn de productensoorten welke expliciet onder artikel 8 benoemd staan.

  Bij levering van diensten:
  1. Bij levering van diensten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
  2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de klant zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies. ARTIKEL 7 - Kosten in geval van herroeping 1. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. 2. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. 

  ARTIKEL 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
  1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de klant uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. 
  2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;
  b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 
  c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 
  d. die snel kunnen bederven of verouderen; 
  e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; 
  f. voor losse kranten en tijdschriften; 
  g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de klant de verzegeling heeft verbroken. 
       3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: 
  a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; 
  b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de klant is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; 
  c. betreffende weddenschappen en loterijen. 
  d. Het verse artikelen waaronder in het bijzonder bloemen betreft.

  ARTIKEL 9 - De prijs 1
  1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
  2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 
  3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
  4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of 
  b. de klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
         5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW. 

  ARTIKEL 10 - Conformiteit en garantie
  1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
  2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden. 

  ARTIKEL 11 - Levering en uitvoering
  1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
  3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere l everingstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
  4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
  5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
  6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

  ARTIKEL 12 – Uitsluiting van aansprakelijkheid
  Ondernemer selecteert zijn leveranciers met zorg en controleert deze met regelmaat op kwaliteit en betrouwbaarheid van product/dienst. Ondernemer kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor door klant ontstane schade ten gevolge van :
  1. Het niet meer inwisselbaar zijn van een cadeaubon of giftcard waarvan de ondernemer niet de eigenaar is.
  2. Schade of letsel ontstaan door het tot zich nemen van bederfelijke etenswaren waarvan de ondernemer niet de producent is.
  3. Schade of letsel ontstaan tijdens de uitvoering van een belevenis welke uitgevoerd is door een derde anders dan ondernemer. 

  ARTIKEL 13 - Duurtransacties
  1. De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de klant de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen. 

  ARTIKEL 14 - Betaling
  1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de klant de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
  2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
  3. In geval van wanbetaling van de klant heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. 

  ARTIKEL 15 - Klachtenregeling
  1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd. 
  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

  ARTIKEL 16 - Geschillen
  Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  ARTIKEL 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
  Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

  ARTIKEL 18 - Wijziging van de algemene voorwaarden
  Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de klant meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Luchtzuiverende Kamerplanten Mix x 5 - Luchtzuiverende Kamerplanten Mix

Ben jij op zoek naar een tropisch tintje in jouw interieur? Dan mag de drakenboom absoluut niet ontbreken.

De Dracaena deremensis Compacta
De drakenboom staat trots op zijn stam en heeft relatief korte, donkergroene bladeren: een stoere toevoeging voor jouw ‘urban jungle’. De term ‘deremensis’ (soortnaam ‘fragrans’) verwijst naar de sterk geurende bloemen die in de plant kunnen komen. Anticlimax: in huis gebeurt dit helaas bijna nooit… Toch is deze mooie kamerplant een lust voor het oog én een aanwinst voor het binnenklimaat van je woning. Volgens onderzoek van NASA is deze plant namelijk een kei in het zuiveren van de lucht. Niet alleen produceert de drakenboom veel zuurstof, hij haalt ook schadelijke stoffen, zoals benzeen, uit de lucht. Perfect voor woningen in de stad en voor huizen met weinig ventilatie!

De Dracaena is een heel makkelijke huisgenoot, doordat hij best wel even zonder water kan. Met roots in Afrika, Midden-Amerika en Zuid-Azië kan deze stoere kamerplant wel tegen een stootje. De drakenbloedboom telt maar liefst 120 soorten en dankt zijn naam aan de bloedrode hars die sommige Dracaena produceren.

Ficus elastica Robusta
De Rubberplant/Vijgenboom (Ficus) telt meer dan 1000 soorten en is daarmee de meest omvangrijke plantensoort. Soms verschillen soorten zoveel van elkaar dat je niet direct door hebt dat ze tot dezelfde soort horen. De meeste Ficussoorten zijn inheems in tropisch Azië.
De Ficus elastica is de Rubberboom. Deze naam heeft hij vanwege het sap (latex) wat een belangrijke bron was voor rubber.

 • Kenmerken en verzorging
De Ficus houdt niet van kou en heeft het het meest naar zijn zin bij een constante temperatuur. In de natuur kan deze boom enorm worden, wel 30 tot 40 meter. Het sap van deze Ficus is irriterend bij aanraking en zelfs giftig bij inname. Zet deze plant dan ook op een plek waar kinderen en/of huisdieren er niet bij kunnen. Naast giftige eigenschappen heeft deze Ficus ook een paar goede eigenschappen, hij helpt namelijk ook om de lucht binnenshuis te zuiveren. De ‘Robusta’ heeft donkergroen blad.

Syngonium arrow
Syngonium Arrow of Pixie is een prachtige plant! De rankende en weelderig groeiende bladeren zorgen voor een tropisch tintje in jouw interieur. De vrolijk frisse groene kleur vormt haar schoonheid op subtiele wijze. De Syngonium heeft de allures van een Philodendron. Zowel de Syngonium als de Philodendron verhoren tot de familie van de aronskelkachtigen. Een Syngonium kan in een hoge vaas uitgroeien tot een prachtig overhangende plant.
 • Verzorgingstips
De Syngonium is een plant met een goede houdbaarheid. Ze heeft geen specifieke voorkeuren met betrekking tot een lichte of donkere standplaats. Ze verdraagt droge lucht erg goed maar geeft wel de voorkeur aan een vochtige omgeving, die haar groei ook ten goede komt. De grond moet vochtig worden gehouden, maar het water mag niet in de pot blijven staan. De plant is beter bestand tegen uitdroging dan tegen een teveel aan water. Bij voorkeur water geven dat niet teveel kalk bevat zoals bijvoorbeeld regenwater. Een Syngonium houdt van een warme en enigszins constante kamertemperatuur. Een temperatuur beneden de 15°C vindt een Syngonium niet prettig.

Spathiphyllum Korto
De lepelplant is bekend om zijn lepelvormige bladeren én bloemen. Bijna álle Spathiphyllum variëteiten hebben witte bloemen en het blad is fris, glanzend groen.Deze plant komt van oorsprong uit Zuid-Amerika.

De Lepelplant is een makkelijke en bloeiende kamerplant, die het goed doet op een standplaats met minder licht. Hiernaast is het onmogelijk om de Spathiphyllum te verdrinken. De plant kan namelijk goed tegen een vochtige grond, zorg er voor dat de grond van de plant niet lang droog komt te staan.

Asplenium Antiquum
sterke epifytische varensoort met frisgroen blad, afkomstig uit de wouden van Japan en Taiwan. Een decoratieve plant die niet echt het uiterlijk van een varen heeft, met grote tongvormige bladeren. Bij oudere bladeren vormen zich sporenhoopjes in rechte lijnen op de achterkant van de bladeren
 • Standplaats:
Zorg ervoor dat de plant op een lichte plaats staat, niet in de volle zon. Verpot eventueel in het voorjaar.

Bij levering zijn de planten 25 – 45 cm hoog, gemeten inclusief pot.

€ 54,95 33,00
+ 21,95 Eurosparen-euro’s

* Dit product heeft een verwachte levertijd van 5 werkdagen

± 5 werkdagen levertijd